Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Календар

« Листопад 2017 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Регламент виконавчого комітету

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

1.Загальні положення

1.1 .Виконавчим органом Гуляйпільської міської ради є виконавчий комітет ради /далі виконавчий комітет/, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

1.2.Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Гуляйпільський міській раді /далі - міська рада/, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним Гуляйпільський районній державній адміністрації.

1.3.Виконавчий комітет в межах визначених повноважень забезпечує реалізацію Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої і виконавчої влади, розпоряджень голови райдержадміністрації, а також рішень районної ради, прийнятих у межах її повноважень.

1.4.Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами та цим регламентом.

1.5.Розгляд у виконавчому комітеті питань, що належать до його повноважень, проводиться Гуляйпільський міським головою, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами /секретарем/ виконавчого комітету міської ради, керівниками відділів виконавчого комітету, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами.

1.6.Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

1.7.Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступника /заступників/ міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами /секретаря/ виконавчого комітету, а також керівників відділів, інших осіб.

1.8.До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради.

1.9.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.10.На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою /діяльністю/.

1.11.До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради.

1.12. Виконавчий комітет має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, круглу печатку, кутовий штамп, рахунки в установах банків України.

2. Організація роботи виконавчого комітету міської ради

2.1.Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

2.2.Засідання виконавчого комітету міської ради скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2.3.Для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчого комітету міська рада у межах затверджених нею структури і штатів створює відділи, управління та інші виконавчі органи.

2.4.Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядковані її виконавчому комітету, міському голові.

2.5.Керівники цих органів призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках передбачених законом -за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

2.6.Міська рада затверджує Положення про відділи.

3.Повноваження виконавчого комітету міської ради

3.1.Виконавчий комітет міської ради може вирішувати і розглядати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

3.2.Виконавчий комітет міської ради :

1/ попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

2/координує діяльність відділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

З/має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, а також їх посадових осіб.

4. Робота з кадрами

Організація роботи з кадрами проводиться згідно з положенням про організацію роботи з кадрами у виконавчому комітеті міської ради, затвердженим відповідним розпорядженням міського голови.

5. Планування роботи

5.1. Практична діяльність виконавчого комітету міської ради проводиться згідно з затвердженими планами і програмами економічного і соціального розвитку міста на рік.

5.2. Планування роботи виконавчого комітету передбачає наявність перспективного /щорічного/ та поточного /щоквартального/ планів роботи, які затверджуються міським головою, згідно з додатком 1, у разі потреби розробляється оперативний - місячний або тижневий план, відповідно до пропозицій керівників підрозділів виконавчого комітету міської ради.

5.3. Робота підрозділів міської ради проводиться за квартальними планами роботи, що затверджуються заступником міського голови.

5.4. Перспективний план роботи «Основні напрямки діяльності виконавчого комітету міської ради» формується за такими розділами:

- соціально-економічний блок;

- капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

- гуманітарний блок;

- блок основних організаційно-масових заходів.

Перспективний план роботи передбачає заходи, спрямовані на виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністрації, державних і районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, здійснення інших, наданих державою, а також власних і делегованих повноважень.

5.5.Квартальний план роботи виконавчого комітету міської ради включає:

5.5.1.Перелік документів вищих органів законодавчої і виконавчої влади, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови, які розглядатимуться в порядку контролю і перевірки виконання.

5.5.2.Перелік питань, які пропонуються до розгляду виконавчим комітетом міської ради.

5.5.3. Організаційно-масові заходи.

5.6.Додаткові /позапланові/ питання включаються до затвердженого плану роботи виконавчого комітету міської ради за рішенням міського голови.

Виключення питання з плану роботи здійснюється з дозволу міського голови на підставі доповідної записки заступника міського голови, керуючого справами /секретаря/ виконавчого комітету міської ради.

6. Порядок формування планів роботи

6.1. Керівники відділів виконавчого комітету міської ради подають керуючому справами /секретарю/ виконавчого комітету до 20 числа останнього місяця кварталу плани роботи своїх підрозділів на наступний квартал, узгоджені з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Керуючий справами /секретар/ виконавчого комітету готує проект квартального плану роботи, який візується заступником міського голови з питань роботи виконавчих органів ради та надається на затвердження міському голові.

6.2. 0бов’язково до плану роботи вносяться власні рішення, розпорядження голови райдержадміністрації, які знаходяться на контролі у відділах, термін виконання яких визначено на наступний квартал.

6.3. Пропозиції щодо перспективного плану роботи виконавчого комітету на наступний рік, узгоджуються з заступником міського голови з питань роботи виконавчих органів ради і подаються керуючому справами /секретарю/ виконавчого комітету до 15 грудня щорічно.

Керуючий справами /секретар/ виконавчого комітету готує проект перспективного плану роботи виконавчого комітету, який візується заступником міського голови з питань роботи виконавчих органів ради та затверджується міським головою.

6.4. Контроль за виконанням плану роботи здійснюється заступником міського голови з питань роботи виконавчих органів ради, керуючим справами /секретарем/ виконавчого комітету.

6.5. Керівники відділів разом з проектом плану подають керуючому справами /секретарю/ виконавчого комітету узагальнюючі довідки про виконання попереднього плану.

Керуючий справами /секретар/ виконавчого комітету готує узагальнюючу довідку про виконання квартального плану роботи виконавчого комітету і подає на розгляд міському голові до 20 числа наступного за кварталом місяця.

7. Порядок внесення та розгляд проектів рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

7.1. Міський голова на виконання Конституції України , законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень голови райдержадміністрації видає розпорядження в межах своїх повноважень.

7.2. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

7.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

7.4.Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчого комітету, можуть бути скасовані міською радою.

7.5. Рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів.

7.6. Проекти рішень виконавчого комітету /далі - проекти рішень/, розпоряджень міського голови /далі - проекти розпоряджень/ вносяться заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради /далі - заступник міського голови/, керуючим справами /секретарем/ виконавчого комітету міської ради /далі - керуючим справами /секретарем/, керівниками підрозділів міської ради, як за дорученням голови, так і за власною ініціативою.

Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади /в межах своєї компетенції/ можуть вносити проекти рішень /розпоряджень/ через заступника міського голови, керуючого справами /секретаря/ відповідно до розподілу обов'язків .

У разі, коли розроблення проекту рішення /розпорядження/ доручено кільком виконавцям, то виконавець, зазначений першим, є головним розробником.

7.7. Проект рішення /розпорядження/ в друкованому та електронному /на дискеті: шрифт - 14, назва шрифту - Times New Roman/ виглядах вноситься головним розробником разом з довідкою про погодження проекту рішення /розпорядження/ складеною згідно з додатком 2, в якому зазначаються заінтересовані підрозділи, органи та організації, які :

- погодили проект;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

- не висловили своїх пропозицій щодо проекту рішення /розпорядження/.

Якщо проект рішення /розпорядження/, що готується, тягне за собою або доповнення до інших рішень /розпоряджень/, то ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення /розпорядження/, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.

За наявності розбіжностей щодо проекту рішення /розпорядження/ керівник, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із заінтересованими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятого рішення.

У разі прийняття міським головою рішення про інформування населення стосовно проекту рішення /розпорядження/ текст інформаційного повідомлення передається головним розробником керуючому справами /секретареві/ для доведення його до відома населення.

7.8. Проекти рішень /розпоряджень/ із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення /розпорядження/.

Встановлені завдання повинні бути конкретними та реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням /розпорядженням/, із переліком виконавців і визначенням термінів виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті рішення /розпорядження/ можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування райдержадміністрації, міського голови про хід виконання встановлених завдань.

7.9. У разі, коли проекти рішення /розпорядження/ внесено до виконавчого комітету з порушенням визначених у цьому Регламенті вимог, юридичний відділ виконавчого комітету міської ради у 2-денний термін повертає головному розробникові проект рішення /розпорядження/ та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 5, за підписом заступника міського голови або керуючого справами /секретаря/.

7.10. Внесений проект рішення /розпорядження/ доповідається міському голові.

У разі невідповідності проекту рішення /розпорядження/ законодавству юридичний відділ виконавчого комітету міської ради готує висновок, складений згідно з додатком 6.

7.11. Тривалість опрацювання проекту рішення /розпорядження/ у виконавчому комітеті міської ради не повинна перевищувати 10 робочих днів /у разі необхідності цей термін може бути подовжено заступником міського голови, керуючим справами /секретарем/ за обґрунтованим висновком посадової особи/.

7.12 Якщо під час опрацювання проекту рішення /розпорядження/ виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного візування керівниками заінтересованих органів та організацій.

7.13. Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення /розпорядження/ розглядає заступник міського голови, керуючий справами /секретар/ відповідно до розподілу обов'язків, які приймають рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник міського голови, керуючий справами /секретар/ можуть внести на розгляд міського голови проект рішення /розпорядження/ з розбіжностями з додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиції щодо їх усунення.

7.14. Проект розпорядження обов'язково візують в аркуші погодження, складеному згідно з додатком 7: начальник юридичного відділу; начальники відділів, які займаються питаннями, порушеними в проекту рішення /розпорядження/; керуючим справами /секретарем/, заступником міського голови у зазначеній послідовності.

Додатки до проектів рішень /розпоряджень/ підписуються керуючим справами /секретарем/.

Відповідальність за зміст рішення /розпорядження/ несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

7.15. Проекти рішень /розпоряджень/ в процесі візування розглядаються в першочерговому порядку.

7.16. Підписані міським головою рішення /розпорядження/ реєструються керуючим справами /секретарем/ в установленому порядку й не пізніше як у п'ятиденний термін після видання необхідна кількість екземплярів їх надсилається заінтересованим органам та організаціям згідно з покажчиком розсипки, підписаним виконавцем, відповідальним за підготовку проекту рішення /розпорядження/.

8.Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням

8.1. Документування управлінської діяльності у виконавчому комітеті міської ради проводиться відповідно до встановленого порядку ведення діловодства.

8.2. Документи, що надійшли у виконавчий комітет міської ради, реєструються секретарем керівника, передаються для попереднього розгляду керуючому справами /секретареві/ виконавчого комітету й в день надходження передаються на розгляд міському голові, а в разі його відсутності заступнику міського голови з питань роботи виконавчих органів ради.

8.3. В резолюціях на окремому аркуші визначають, кому, що й в який термін необхідно зробити. Оригінал аркушу з резолюцією зберігається з оригіналом документу.

8.4. 0бов’язковому контролю підлягають документи :

документи, в яких встановлено завдання виконавчому комітету міської ради в частині делегованих і власних повноважень;

доручення голови райдержадміністрації з нагальних питань, що потребують вирішення;

запити й звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад;

розпорядження голови райдержадміністрації, коли вони містять конкретні завдання, з обов'язковим визначенням виконавців і термінів;

розпорядження міського голови, якщо вони містять контрольні терміни;

рішення сесій міської ради, виконавчого комітету міської ради.

8.5. Відповідальність за виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради України несуть міський голова, заступник міського голови, ^керуючий справами /секретар/, начальники відділів виконавчого комітету міської ради.

8.6. Відповідальність за виконання документів несуть особи, зазначені у самому документі чи резолюції керівника та безпосередні виконавці.

8.7. Відповідальність за організацію виконання розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету несе керівник підрозділу, який безпосередньо готував документ, якщо у самому документі не визначені інші відповідальні виконавці.

8.8. Контрольні функції за ходом виконання документів здійснюють працівники виконавчого комітету міської ради відповідно до їх посадових і функціональних обов'язків .

8.9. Виконавчий комітет міської ради може виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

8.10. 3а виконанням документів в виконавчому комітеті міської ради, на підприємствах, організаціях, установах, що перебувають у комунальній власності встановлюється постійний контроль.

8.11. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, визначених законодавчим актом, дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови райдержадміністрації або планом контролю, підготовлені згідно з контрольними термінами, доповідаються міському голові, заступнику міського голови з питань роботи виконавчих органів ради, керуючому справами /секретареві/ виконавчого комітету /відповідно до розподілу обов'язків /.

8.12. У разі виявлення фактів недбалого ставлення до організації виконання розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, документів вищих органів влади вносяться пропозиції щодо притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

8.13. На виконання розпоряджень голови рай держадміністрації, в яких передбачено здійснення заходів, що стосуються роботи виконавчого комітету міської ради, при потребі, видаються розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету.

8.14. На кожне розпорядження голови райдержадміністрації, міського голови, рішення виконавчого комітету, що підлягає контролю заповнюється контрольна папка з зазначенням: хто, коли й яке доручення повинен виконати; вони стежать безпосередньо за виконанням і вимагають від безпосередніх виконавців інформації та доповідають керівництву про стан виконання.

8.15. Копії договорів, що укладаються за участю міської ради її виконавчого комітету, а також протести, приписи та подання прокуратури Гуляйпільського району та документи реагування на них, претензійно-позовні матеріали, рішення або ухвали судів за участю міської ради в обов'язковому порядку передаються юридичному відділу виконавчого комітету міської ради для обліку та контролю.

8.16. Організація роботи з доступу до публічної інформації:

8.16.1 В організації доступу до публічної інформації виконавчий комітет міської ради керується законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", відповідними постановами Кабінету Міністрів України з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Розпорядником інформації є керівник структурного підрозділу та визначена відповідальна особа з питань запитів на інформацію у складі структурного підрозділу.

На офіційному сайті Гуляйпільської міської ради оприлюднюється перелік розпорядників інформації з їх контактними даними.

8.16.2. Доступ до інформації у виконавчому комітеті міської ради забезпечується шляхом:

а) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

у газеті "Голос Гуляйпілля";

на офіційному веб-сайті Гуляйпільської міської ради;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом.

б) надання інформації за запитами на інформацію.

8.16.3. Координацію роботи з питань організації доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті міської ради здійснює керуючий справами (секретар) міської ради

8.16.4. У виконавчому комітеті визначаються та облаштовуються спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.

З метою доступу до публічної інформації та її збереження створюється система обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію.

8.16.5. Форми запитів на інформацію та порядок складання, подання запитів на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації публікуються на офіційному сайті Гуляйпільської міської ради або у газеті "Голос Гуляйпілля» та на відповідних інформаційних стендах.

8.16.6.Розпорядник інформації здійснює облік запитів на інформацію. Запит після його реєстрації обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляється запитувач у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у випадках, передбачених чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у тій формі, у якій було зроблено запит.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

8.16.7. Розпорядник інформації оперативно повідомляє керуючого справами (секретаря) міськвиконкому про надходження запитів на інформацію. Електронна копія запиту на інформацію та відповіді на нього надається керуючому справами (секретарю) міськвиконкому

8.16.8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлюється розпорядником інформації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

9. Порядок підготовки та проведення нарад

9.1. Міський голова щовівторка проводить апаратні наради.

9.2. 3аступник міського голови з питань роботи виконавчих органів ради щосереди проводить наради з завідуючими ФАПів та дошкільних закладів, що знаходяться у комунальній власності міської ради.

9.3. Організація проведення нарад з інших питань, що проводяться , покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи.

9.4. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових /позапланових/ питань вручаються учасникам у день наради /повідомлення можливе і в телефонному режимі/.

9.5. Рішення прийняті на нарадах оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. Протокол наради підписується головуючим та секретарем.

9.6. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах здійснюється апаратом виконавчого комітету міської ради або структурними підрозділами, які регулярно подають посадовій особі, яка проводила нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

10.Порядок роботи з листами та організація

особистого прийому громадян у виконавчому комітеті міської ради

10.1. Листи громадян, які надходять до міської ради, реєструються секретарем керівника і передаються із резолюцією міського голови виконавцям.

10.2. Письмові звернення громадян розглядаються згідно з Законом України «Про звернення громадян».

10.3 Прийом громадян проводиться міським головою, заступником міського голови з питань роботи виконавчих органів ради, секретарем міської ради, керуючим справами /секретарем/ виконавчого комітету міської ради згідно із Законом України «Про звернення громадян», графіком особистого прийому громадян, який затверджується розпорядженням міського голови.

11.Порядок виїзду та оформлення відряджень

11.1. .Відрядження оформляються у фінансово-економічному відділі. Розпорядження про відрядження підписується міським головою, а в разі його відсутності секретарем міської ради.

11.2. Посвідчення про відрядження підписується міським головою, заступником міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами .

11.3. Після повернення з відрядження фінансовий звіт, подається у фінансово-економічний відділ виконавчого комітету міської ради разом з відміченим посвідченням про відрядження.

11.4. Керівники структурних підрозділів узгоджують питання свого від'їзду у відрядження з міським головою, заступником міського голови.

11.5. Відрядження за кордон здійснюються в порядку, визначеному чинним законодавством.

12. Режим роботи

12.1.Розпорядженням міського голови встановлюється режим роботи та правила внутрішнього трудового розпорядку.

12.2.Перебування працівників у робочий час поза приміщенням повинно бути попередньо узгодженим з керівником підрозділу.

12.3.Керівники підрозділів повинні доводити до відома про свою відсутність у приміщенні в робочий час міського голову, заступника міського голови та повідомляти секретарю приймальної про місце перебування.

12.4.Вирішення питань надання компенсацій за роботу у вихідні та святкові дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється керівником згідно з чинним законодавством.

12.5.У виконавчому комітеті міської ради ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний керівником табель обліку робочого часу здається у фінансово-економічний відділ 25 числа кожного місяця.

13.Порядок надання відпусток

13.1. Щороку до 15 грудня, відповідним за роботу з кадрами складається графік щорічних відпусток працівників на наступний рік з урахуванням наявності права працівників на надання їм відпусток. Графік відпусток працівників затверджується міським головою.

13.2. Графік відпусток після ознайомлення підписується працівниками.

13.3. Заяву для надання відпустки працівнику підписує міський голова.

13.4. Попередньо заяву візують керівники підрозділів в порядку підпорядкованості та відповідальний за роботу з кадрами.

14. Планування діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів

14.1. З метою дотримання прав осіб на участь у здійсненні державної регуляторної політики згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим комітетом затверджується план діяльності з підготовки ним проектів регуляторних актів на календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено Законом.

14.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

14.3. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

14.4. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку